I. Úvodní ustanovení a vysvětlení účelu všeobecných obchodních podmínek

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále uváděné pod zkratkou „VOP“) platí pro nákup všech on-line produktů; vzdělávacích videí, textových výrobních postupů atd. (dále též i jen jako on-line produkt) autorky Bc. Heleny Brzobohaté. Veškerý tento zpoplatněný obsah je zveřejněn v uzavřené zabezpečené sekci, ke které si návštěvník portálu (dále též i jen jako „kupující“) kupuje vstup (dále též i jen jako „členství“ nebo „on-line produkt“) přes webové rozhraní https://pecemeshelou.cz provozované Beátou Brzobohatou, se sídlem v Brně, Čajkovského 1815/19, PSČ 616 00, IČO: 14260182 (dále též jen jako „Prodávající“).
 2. Nákup Členství probíhá na základě Kupní smlouvy uzavírané mezi Prodávajícím a Kupujícím. Proces uzavírání Kupní smlouvy je podrobně popsán v čl. IV. VOP. Tyto VOP jsou dokumentem, který je nedílnou součástí Kupní smlouvy a podrobně uvádí a vysvětluje práva a povinnosti obou stran kupní smlouvy, tedy Kupujícího i Prodávajícího. Ujednání, která jsou v Kupní smlouvě odlišná od ustanovení VOP, mají přednost (tedy text Kupní smlouvy je nad textem VOP). VOP řeší i některé další otázky, které s nákupem digitálního obsahu nebo s užíváním internetových stránek pecemeshelou.cz souvisí.
 3. VOP obsahují informace, které potřebujete mít k dispozici ještě před tím, než Členství koupíte. Prosím, přečtěte si VOP pečlivě a v případě, že k nim budete mít připomínky či dotazy, kontaktujte nás ještě před objednáním členství (tj. před kliknutím na tlačítko „Registrace“). Kontakty naleznete v čl. II. VOP. Vzájemná komunikace je nejlepším způsobem, jak eliminovat případné budoucí nejasnosti mezi námi. Tím, že kliknete na tlačítko „Registrace“ nám totiž dáváte signál, že jste VOP viděli, četli a souhlasíte s takovým průběhem obchodu a spolupráce, jaký zde popisujeme. Dáváte tím i signál, že svoji objednávku myslíte vážně, a že jste stejně jako my připraveni splnit své závazky z následně uzavřené Kupní smlouvy (tedy Petr Brzobohatý jako Prodávající především dodat vám Členství a tím Vám zpřístupnit placený obsah a Vy jako Kupující za něj zaplatit dohodnutou cenu).
 4. Ve VOP máte k dispozici všechny podstatné informace.

 

II. Důležité pojmy (definice) 

 1. Prodávající

Prodávajícím je:  Beáta Brzobohatá

IČO: 14260182

se sídlem/místem podnikání: Čajkovského 1815/19, 616 00 Brno

Kontaktní telefon: 774 230 555

Adresa pro doručování elektronické pošty: info@pecemeshelou.cz

 1. Kupující

Kupující je ten, kdo prostřednictvím webového rozhraní pecemeshelou.cz uzavře s námi, jako Prodávajícím, Kupní smlouvu, a tím koupí Členství. Kupujícím může být podnikatel (podnikající fyzická osoba často také uváděná jako OSVČ a nebo právnická osoba, např. s.r.o. nebo akciová společnost), anebo spotřebitel.

 1. Spotřebitel

Spotřebitelem se podle zákona rozumí fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání. Pokud jste fyzická osoba a do objednávky uvedete IČ, DIČ budeme mít za to, že Kupní smlouvu uzavíráte jako podnikatel a ne jako spotřebitel.

 1. Spotřebitelská smlouva

Je-li kupní smlouva, ve které jako kupující vystupuje spotřebitel. Podle platných zákonů je spotřebitel více chráněn než kupující, který není spotřebitelem. Současně má prodávající i více povinností vůči spotřebiteli než vůči jinému kupujícímu a je povinen poskytnout spotřebiteli informace stanovené jak občanským zákoníkem, tak zákonem na ochranu spotřebitele. Je-li kupujícím jiná osoba než spotřebitel, neužijí se ta ustanovení VOP, která slouží výhradně pro ochranu spotřebitele.

 1. Smlouva uzavřena distančním způsobem

Je kupní smlouva, pokud je uzavřena prostřednictvím prostředků komunikace na dálku, tj. je uzavřena, aniž by se prodávající a kupující museli osobně potkat, protože ji uzavírají přes webové rozhraní (na základě objednávky učiněné přímo na internetových stránkách pecemeshelou.cz ) vyplněním potřebných údajů kupujícím nebo prostřednictvím mailové komunikace, telefonicky nebo s využitím obdobných komunikačních prostředků. Náklady spojené s použitím prostředků komunikace na dálku (zejména náklady na internetové připojení a telefonní hovory) si hradíte sami a neliší se od běžné sazby účtované vaším operátorem resp. poskytovatelem internetového připojení. Učiněním objednávky výslovně souhlasíte s použitím prostředků komunikace na dálku.

 1. Rozhodné právní předpisy

Jsou to platné právní předpisy, kterými se řídí vztah mezi Kupujícím a Prodávajícím. Jde zejména o zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „NOZ“) a v případech, kdy je Kupujícím spotřebitel, je to i zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

 

III. UŽIVATELSKÝ ÚČET

 1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce pecemeshelou.cz může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání členství (dále jen „uživatelský účet“).
 2. Při registraci na webové stránce je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání Členství jsou prodávajícím považovány za správné.
 3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.
 4. Ve svém uživatelském účtu najde kupující seznam zakoupených produktů a dobu do kdy je má aktivní.
 5. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
 6. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 3 roky nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).
 7. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

IV. OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY 

 1. Kupující objednává on-line produkty přes webové rozhraní, tj. skrze objednávkový systém, odesláním vyplněného registračního formuláře.
 2. Popis on-line produktu: Na webovém rozhraní je uveden podrobný popis nabízeného on-line produktu včetně uvedení toho, co obsahuje, komu je určen, co čtenáři může přinést a v jakém formátu je poskytován. Může zde být i ukázkové video a podrobný popis případných bonusů, které jsou k on-line produktu poskytnuty, pokud jsou aktuálně nabízeny. Veškeré prezentace uvedené na webovém rozhraní jsou informativního charakteru. Jako prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně těchto produktů. Ustanovení § 1732 odst. 2. NOZ se nepoužije.
 3. Objednání on-line produktu: Pro objednání on-line produktu přes webové rozhraní slouží registrační formulář, kde jako kupující vyplníte vaše jméno, příjmení nebo firmu, adresu, email, telefonní číslo, u podnikatelů IČ, DIČ, a zvolíte typ členství a způsob úhrady.

Před odesláním objednávky vám je umožněno zkontrolovat a měnit údaje vložené do objednávkového formuláře a případně ještě opravit vzniklé chyby a nesrovnalosti. Objednávku odešlete kliknutím na tlačítko Registrace, které ji odešle.

O obdržení objednávky vás budeme informovat mailem zaslaným na vaši elektronickou adresu, kterou jste zadali při registraci. Informace o obdržení objednávky je zasílána automaticky. Není-li v potvrzení uvedeno, že objednávku přijímáme, zašleme vám informaci o přijetí objednávky v následném mailu. Do okamžiku, než je vám doručeno potvrzení o přijetí vaší objednávky, je možné telefonicky nebo mailem (na adresu uvedenou v čl. II. VOP) objednávku zrušit. Doručením potvrzení o přijetí objednávky a platby na vaši elektronickou adresu uvedenou v objednávce je kupní smlouva uzavřena.

V pochybnostech Vás můžeme kontaktovat za účelem ověření pravosti objednávky a nepodaří-li se pravost objednávky ověřit, má se zato, že objednávka vůbec nebyla podána a takovou objednávkou se nadále nezabýváme.

 1. Kupní smlouva se uzavírá v českém jazyce. Smlouva se uzavírá v elektronické podobě, tvoří ji vaše objednávka, její přijetí z naší strany a tyto VOP. Smlouvu archivujeme v elektronické podobě, není přístupná.

 

V. PRODUKTY ON-LINE

 1. On-line produkty nabízené na webovém rozhraní pecemeshelou.cz mají různý charakter, obsah a využitelnost.
 2. On-line produkty v placené sekci mohou mít charakter videa, on-line kurzu, webináře, on-line přednášky, textového manuálu apod., toto je uvedené také v popisu produktu.
 3. Podrobný popis on-line produktu je zveřejněn na produktové prodejní stránce, kde kupující získá potřebné informace o obsahu, určení, způsobu použití, ceně , délce atd.

 

VI. CENA ČLENSTVÍ A PLATBA

 1. Cena členství : Na webovém rozhraní pecemeshelou.cz je vždy uvedena i aktuálně platná cena členství. Cena je platná po celou dobu, kdy je na webovém rozhraní uvedena. Pokud je uvedena akční cena, je spolu s tím uvedeno i za jakých podmínek a do jaké doby akční cena platí. Akční cena může být omezená časem – jako časově zvýhodněná nabídka. Vzhledem k charakteru on-line produktu nevznikají žádné náklady na dopravu a ani další náklady spojené s jeho dodáním. Kalkulovaná cena uvedená v souhrnu objednávky (tj. předtím než kliknete na tlačítko „Registrace“) je již konečnou cenou.
 2. Sjednanou kupní cenou je cena uvedená u on-line produktu v okamžiku odeslání Vaší objednávky (uvedená v odeslaném registračním formuláři). Pokud by došlo ke zjevné chybě při uvedení ceny na webovém rozhraní (tím je myšlen především překlep, chyba při zadávání cen) nebo obdobné chybě v procesu uzavírání kupní smlouvy, pak nejsme povinni vám za takovou zjevně chybnou cenu on-line produkt dodat, a to ani v případě, že došlo k automatickému potvrzení o přijetí objednávky. V případě, že by již došlo z Vaší strany i k úhradě této zjevně chybné ceny, jsme oprávněni od kupní smlouvy odstoupit. Dojde-li ke změně kupní ceny v době mezi odesláním vaší objednávky a jejím potvrzením z naší strany, platí kupní cena platná v okamžiku odeslání objednávky, nedojde-li mezi námi k jiné výslovné dohodě.
 3. Není-li mezi námi výslovně ujednáno jinak, jsme povinni vám on-line produkt dodat až po úplném zaplacení sjednané kupní ceny. Do okamžiku úplného zaplacení kupní ceny zůstává on-line produkt ve vlastnictví prodávajícího.
 4. Způsob platby: možné způsoby platby jsou vždy uvedené pod registračním formulářem. Kupní cenu je možné uhradit platební kartou prostřednictví platební brány.
 5. Kupní cena se hradí v korunách českých.
 6. O přijetí platby vám vystavíme daňový doklad o přijaté platbě, který u online platebních metod obdržíte obratem po provedení platby, v ostatních případech do 3 dnů od přijetí platby. V případě potřeby obdržet fakturu s uvedením firemních údajů, je nutné tyto údaje bezchybně uvést v objednávkovém formuláři.
 1. Ustanovení § 2119 odst. 1 NOZ se nepoužije.
 2. On-line produkty není možné hradit formou splátkového kalendáře.
 3. Kupující bere na vědomí, že provedená platba je automaticky se opakující až do ukončení členství a to v intervalu, který si zvolíte při výběru typu členství.

 

VII. DODACÍ PODMÍNKY

 1. Způsob dodání on-line produktu. On-line produkt je dodán dle informací uvedených na prodejní stránce. Dodání produktu je možné ihned po spárování platby, připsání platby na náš účet nebo až po dosažení data uvedeného na prodejní stránce v případě např. živého vysílání. Doba zpřístupnění produktu je rozdílná podle typu produktu a je uvedená na prodejní stránce on-line produktu a následně v uživatelském účtu.
 1. Dodací lhůta se může lišit podle zvolené platební metody.
 2. Náklady na dopravu: S ohledem na charakter produkt nejsou účtovány žádné náklady na dopravu.
 3. Před spuštěním on-line produktu si prosím zkontrolujte kvalitu internetového připojení, množství volných dat apod.. Také ověřte stav baterie spotřebiče, na kterém budete on-line produkt sledovat, tyto chyby nejsou důvodem k reklamaci on-line produktu. Podrobnosti jsou uvedeny v čl. VIII těchto VOP.
 4. Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti, abyste měli k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující zejména otevřít a pracovat s dokumenty ve formátu YouTube video, mp4. Hardware – jakýkoliv, který zvládá sledování videí. (podrobnosti obsahuje čl. VI. VOP).

 

VIII. ÚDAJE O FUNKČNOSTI DIGITÁLNÍHO OBSAHU A JEHO SOUČINNOSTI S HARDWAREM A SOFTWAREM

 1. Digitální obsah zasíláme pouze vám, jako kupujícímu, na vaši elektronickou adresu, případně zpřístupněním adresy webové stránky, kde je obsah umístěn. Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti, abyste měli k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující otevřít a pracovat s dokumenty ve formátu YouTube video. Obsah stáhnete v internetovém prohlížeči, pokud byl dodán formou zaslání odkazu na webovou stránku. Pro shlédnutí on-line produktu je nezbytné, abyste byli připojeni k síti internet s dostatečnou rychlostí připojení. Neodpovídáme za nedostupnost obsahu v případě nefunkčnosti či pomalé rychlosti vašeho internetového připojení. Může se stát, že je obsah krátkodobě dočasně nedostupný v případě údržby dat nebo výpadků serveru. Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.
 2. Digitální obsah je chráněn autorským právem a není možné jej bez výslovného souhlasu dále šířit nebo umožnit jeho užití dalšími osobami. Online produkt slouží pouze ke vzdělávacím účelům a informačním účelům a je vytvořen s využitím znalostí a zkušeností Bc. Heleny Brzobohaté. Jedná se o návody a doporučení a záleží na vašich schopnostech a dalších okolnostech, jaké výsledky s jejich pomocí dosáhnete. Produkty nemohou nahradit osobní konzultace a přímou účast na vybraném programu. Neodpovídáme za váš případný neúspěch v aplikaci postupů, rad a doporučení uvedených v zakoupeném on-line produktu.

 

IX. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

 1. Ze zákona může spotřebitel od smlouvy uzavřené distančním způsobem zpravidla odstoupit bez udání důvodů ve 14denní lhůtě od uzavření kupní smlouvy, tím se rozumí od odeslání registračního formuláře a uhrazení částky za členství.
 2. Jako kupující můžete od kupní smlouvy odstoupit i v dalších případech stanovených zákonem nebo Kupní smlouvou a VOP, zejména v případě vadného plnění (článek IX. VOP). Jako prodávající jsme oprávněni od kupní smlouvy odstoupit v případě vašeho prodlení s platbou kupní ceny, pokud je delší než 10 dní po splatnosti a v případě podstatného porušení vašich povinností z kupní smlouvy, zejména v případě, kdy by došlo k neoprávněným zásahům do webového rozhraní, porušení autorských práv a v dalších případech stanovených zákonem.
 3. Jako kupující můžete od kupní smlouvy odstoupit kdykoliv se tak rozhodnete a to ukončením členství. Členství ukončíte prostřednictvím Vašeho uživatelského účtu, kde kliknete na požadavek neopakování úhrady za členství. Uživatelský účet Vám zůstane i nadále přístupný, ale členství již nebude platné a tím ztratíte přístup k placenému obsahu.
 4. Je-li Vám společně s on-line produktem poskytnut dárek, je darovací smlouva mezi námi uzavřená s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od smlouvy z vaší strany bez uvedení důvodů, pozbývá darovací smlouva účinnost a jste povinni mi poskytnutý dárek nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vrátit. Veškeré dárky a bonusy jsou zasílány či zpřístupněny až po úhradě kupní ceny, není-li na webovém rozhraní uvedeno jinak v rámci aktuálně vyhlášené akce.

 

 X. ZÁRUKA, PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ, REKLAMAČNÍ ŘÁD

 1. Práva vznikající z vadného plnění se řídí platnými právními předpisy, zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2112 a § 2165 až 2174 NOZ.
 2. Práva ze záruky se řídí zejména ustanoveními § 2113 až 2117 a § 2161 až 2164 NOZ.
 3. Jako Prodávající odpovídáme za to, že digitální obsah při převzetí nemá vady. Jste-li spotřebitelem, pak v případě, že se vada projeví po spuštění on-line produktu, má se za to, že produkt byl vadný již při převzetí.
 4. V případě výskytu vady, kterou nelze odstranit nebo v případě opakovaného výskytu vady po opravě nebo výskytu většího počtu vad máte právo požadovat odpovídající náhradu, výměnu, a nebo od smlouvy odstoupit.
 5. Práva z vadného plnění vám nenáleží, pokud byste před převzetím produktu věděli, že digitální obsah má vadu, anebo byste vadu sami způsobili. Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se nevztahují na vady způsobené nesprávným spuštěním on-line produktu, nebo nedostatečným vybavením přístroje, na kterým on-line produkt spouštíte.
 6. Pokud vám nebyl digitální obsah spuštěn v dodací lhůtě, prosím, zkontrolujte nejprve způsob připojení, aktualizujte si stránku tlačítkem F5 složky nebo nově načtete webovou adresu. Pokud ani tak on-line produkt nespustíte, uplatněte reklamaci dle následujícího odstavce.
 7. Reklamaci uplatněte bez zbytečného odkladu po zjištění vad. Reklamaci můžete uplatnit mailem na naši elektronickou adresu info@pecemeshelou.cz nebo zaslat písemně na naší adresu uvedenou v čl. II VOP. Uvítáme, pokud k reklamaci přiložíte i fakturu či jiný doklad o koupi, popis reklamované závady a návrh řešení reklamace. Reklamaci vyřídíme bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů, pokud se výslovně nedohodneme jinak. O uplatnění a vyřízení reklamace vám poskytneme písemné potvrzení.

 

XI. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

 1. Kupující bere na vědomí, že obsah digitálního produktu je chráněn autorským právem. Nesmí být využit celý ani jeho části (ukázky) z on-line produktu k obchodním účelům kupujícího ani třetí strany.
 2. Zakoupený on-line produkt nesmí být uložený na veřejně dostupných serverech sloužící k ukládání digitálních obsahu, filmů apod., a nesmí být dále šířený mezi třetí strany a veřejnost.
 3. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

 

 XII. VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ, ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ 

 1. Máte-li k uzavřené Kupní smlouvě, jejímu plnění či naší činnosti nějakou stížnost, kontaktujte nás prosím na adrese uvedené v čl. II. VOP nebo na elektronické adrese info@pecemeshelou.cz.
 2. Podnikáme na základě živnostenského oprávnění, kontrolním orgánem je příslušný živnostenský úřad, dohled nad dodržováním předpisů o ochraně spotřebitelů provádí Česká obchodní inspekce. Dodržování předpisů o ochraně osobních údajů dozoruje Úřad pro ochranu osobních údajů. I na tyto orgány se můžete obrátit se svými stížnostmi.
 3. Pokud mezi námi jako prodávajícím a spotřebitelem dojde ke spotřebitelskému sporu, má spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz. Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese  http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

XIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Kupní smlouva je uzavírána na dobu určitou, do doby splnění povinností Prodávajícího a Kupujícího ze smlouvy vyplývající.
 2. Ochrana osobních údajů je řešena samostatným dokumentem, který naleznete ZDE.
 3. Vezměte prosím na vědomí, že jsme oprávněni tyto VOP jednostranně měnit, pro Kupujícího však vždy platí text obchodních podmínek účinný v okamžiku odeslání objednávky.
 4. Tyto VOP jsou účinné od 1.10.2020